Z przedostatniej chwili!

30.03.2022 Redakcja

Konkurs Młody Poeta Dolnego Śląska

Obrazek niżej podpisany
Plakat poeci DBP

REGULAMIN KONKURSU

1. Postanowienia ogólne

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58 ogłasza konkurs dla twórców z województwa dolnośląskiego "Młody Poeta Dolnego Śląska".

2. Zasady konkursu

Konkurs trwa od 1.02.2022 r. do 21.05.2022 r. 
Termin dostarczenia prac: do 19.04.2022 r. 

Utwory poetyckie biorące udział w konkursie mogą mieć dowolną objętość. Ilość wierszy jest ograniczona do trzech.Tematyka utworów jest dowolna.

Uczestnik poprzez zgłoszenie wierszy do konkursu wraz ze swoimi danymi potwierdza, że zgłoszone przez niego utwory są oryginalne, są wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Dzieła konkursowe nie mogą zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne.

Uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich.

Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem, określić grupę wiekową (dzieci i młodzież lub dorośli) oraz podać telefon kontaktowy lub adres e-mail oraz adres do korespondencji. 

Zgłaszane prace można wysyłać pocztą tradycyjna na adres: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego, Rynek 58, 50-116 Wrocław z dopiskiem Młody Poeta Dolnego Śląska lub na maila: kzborowska@wbp.wroc.pl Otrzymane prace oceni profesjonalne jury. 

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację pracy w drukach towarzyszącym targom. 

Nagrody:

1. miejsce – nagroda rzeczowa

2. miejsce – nagroda książkowa

3. miejsce – nagroda książkowa


Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21.05.2022 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu, a także zostanie opublikowane na stronie biblioteki oraz blogu targów dswsilesian.blogspot.com.

3. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz zgodę na publikację wiersza na stronie www biblioteki, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji konkursu i informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

6. Nadesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne zapoznaniem się z klauzulą informacyjną „RODO” (załącznik do regulaminu).

Zobacz zdjęcia jako osobne strony: Plakat poeci DBP